top of page
Wat wij geloven

01/

Wij geloven dat er één levende en ware GOD is, eeuwig bestaande in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, gelijk in macht en heerlijkheid; dat God, de Heilige Drie-eenheid, alles geschapen heeft, alles onderhoudt en alle dingen regeert.

Genesis 1:1 Deuteronomium 6:4 Mattheüs 28:19 Johannes 10:30 Hebreeën 9:14

02/

Wij geloven dat de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament het Woord van God zijn, volledig geïnspireerd zonder fouten in de originele manuscripten, en de onfeilbare regel van geloof en praktijk. Het Woord van God is het fundament waarop deze kerk werkt en is de basis waarop deze kerk wordt bestuurd. Wij geloven dat het Woord van God elke aardse wet vervangt die in strijd is met de Heilige Schrift.

IJesaja 28:13, Nehemia 8:8, Johannes 17:17, 2 Timoteüs 3:16-17, Hebreeën 4:12, 1 Petrus 1:23-25, 2 Petrus 1:21.

03/

Wij geloven in de persoon van God de Vader, een oneindige, persoonlijke Geest, volmaakt in heiligheid, wijsheid, macht en liefde; dat Hij Zich genadig bemoeit met menselijke zaken; dat Hij gebeden verhoort en beantwoordt; en dat Hij allen die door Jezus Christus tot Hem komen, redt van zonde en dood.

Deuteronomium 33:27 Psalmen 90:2 Psalmen 102:27 Johannes 4:24 1 Timoteüs 1:17 Titus 1:3

04/

Wij geloven in de persoon van Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, verwekt door de Heilige Geest. Wij geloven in Zijn maagdelijke geboorte, zondeloos leven, wonderen en leringen, Zijn plaatsvervangende verzoenende dood, lichamelijke opstanding, hemelvaart, eeuwigdurende voorspraak voor Zijn volk en persoonlijke, zichtbare terugkeer naar de aarde.

Jesaja 7:14 | Micha 5:2 | Mattheüs 1:23 | Marcus 16:19 | Lucas 1:34-35 | Johannes 1:1-2 | Johannes 8:58 | Johannes 11:25 | 1 Korintiërs 15:3-4 | Hebreeën 1:8 | 1 Johannes 1:2 | Openbaring 1:8

05/

Wij geloven in de persoon van de Heilige Geest, die van de Vader en de Zoon is uitgegaan om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, en om allen die in Christus geloven te veranderen, te heiligen en te bekrachtigen voor hun bediening.

Handelingen 1:8, 2 Korintiërs 3:18, Johannes 16:8-11, Romeinen 15:13,16, Hebreeën 9:14.

06/

Wij geloven dat de Heilige Geest in iedere gelovige in Jezus Christus woont en dat Hij een blijvende helper, leraar en gids is.

Johannes 14:16-17 16:8-11

07/

Wij geloven in de tegenwoordige bediening van de Heilige Geest en in de uitoefening van alle bijbelse gaven van de Geest.

1 Korintiërs 14

08/

Wij geloven dat alle mensen van nature zondaars zijn en daarom onder veroordeling staan; dat God op grond van geloof door de Heilige Geest degenen vernieuwt die zich van hun zonden bekeren en Jezus Christus als Heer belijden.

Handelingen 8:15-17 Titus 3:5

09/

Wij geloven in de universele kerk, het levende geestelijke lichaam, waarvan Christus het hoofd is en allen die wedergeboren zijn, lid zijn.

1 Korintiërs 12:12-13 Efeziërs 4:15-16

10/

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus twee verordeningen aan de kerk heeft opgelegd: (a) de volledige onderdompeling in water (de doop), en (b) het Avondmaal.

Mattheüs 28:19 Handelingen 2:38 1 Korintiërs 11:23-26

11/

Wij geloven ook in handoplegging voor de doop met de Heilige Geest en de wijding van predikanten, ouderlingen en diakenen, en voor het ontvangen van het eeuwige karakter van de gaven van de Heilige Geest.

Handelingen 6:6, 8:17 1 Timoteüs 4:14

12/

Wij geloven in de wederkomst van Jezus Christus, dat is Zijn persoonlijke, zichtbare terugkeer naar de aarde en de vestiging van Zijn duizendjarig rijk, in de opstanding van het lichaam, het laatste oordeel en de eeuwige zegening van de rechtvaardigen en het eindeloze lijden van de goddelozen.

Mattheüs 16:27, Handelingen 1:11, Openbaring 19:11-16, 20:11-15.

13/

Wij geloven in wat genoemd wordt "de geloofsbelijdenis van de apostelen" als belichaming van de fundamentele feiten van het christelijk geloof.

14/

Wij geloven in een letterlijke hemel en een letterlijke hel en dat allen die hun geloof, hoop en vertrouwen in Jezus Christus stellen, de eeuwigheid in de hemel met de Heer zullen doorbrengen, terwijl zij die Jezus' gratis geschenk van verlossing verwerpen, de eeuwigheid gescheiden van de Heer in de hel zullen doorbrengen.

Mattheüs 5:3, 25:31-34 Hebreeën 12:23 1 Petrus 1:4 Psalm 9:17 Mattheüs 5:22, 18:9 Lucas 12:5

15/

Wij geloven in de Opname van de Kerk vóór de Grote Verdrukking, waarbij alle gelovigen de Heer zullen ontmoeten in de lucht en uit deze wereld zullen worden weggevoerd vóór de Verdrukking die over de aarde zal komen.

Mattheüs 24:29-31, Lucas 21:36, Romeinen 1:18, 5:9, 1 Tessalonicenzen 5:9, 2 Petrus 2:7-9, Openbaring 5:7-10, 7:13-14.

bottom of page